150   Belagio   03-03-2023

Z PAMIĘTNIKA HODOWCY: CIĄŻA CHILLI


Chilli's pregnancy diary


Z pamiętnika hodowcy: ciąża Chilli

Ciążą u suni to najbardziej fascynujący okres dla hodowcy. Zaczynając od przygotowania suki do rozrodu aż do narodzin szczeniąt. Wybierając psa na ojca szczeniąt spędzamy godziny na analizowaniu rodowodów. Szukamy informacji na temat zdrowia, długości życia i eksterieru przodków. Znając wady i zalety naszej suni dobieramy do niej samca, który poprawi cechy negatywne oraz wzmocni te pozytywne. Mówi się, że miot uważa się za udany, gdy szczenięta jako psy dorosłe są piękniejsze i zdrowsze od matki. To bardzo trudne zadanie, aby je wykonać trzeba mieć dużą wiedzę z zakresu genetyki oraz problemów zdrowotnych danej rasy jak również dużo szczęścia. Niestety trzeba być świadomym, że pomimo wielu naszych starań, najlepszych wyborów i decyzji, zawsze może pójść coś nie tak. Powołując nowe życia jesteśmy za nie odpowiedzialni dlatego należy wszystko zrobić z należytą starannością. W tym celu odpowiedzialny hodowca bada swoje psy na wszystkie możliwe badania genetyczne, które w przyszłości pomogą mu w lepszym doborze partnera do swojej suni. Wybiera również przebadanego samca. Pomoże to uniknąć doboru pary, która jest nosicielem tej samej choroby. Niestety nie na wszystkie chorobą są dostępne testy dlatego tak ważna jest znajomość przodków potencjalnego skojarzenia. Jako hodowcy analizujemy jakie cechy, wady i zalety dany przodek przenosi w swoich potomkach. Szukanie informacji, studiowanie rodowodów, analizowanie zdjęć i filmów przodków to trudne i żmudne zadanie, ale to właśnie wtedy zdobywamy wiedzę. Im bardziej się do tego zadania przyłożymy tym lepiej się przygotujemy i są większe szanse, że owoce naszej pracy hodowlanej będą satysfakcjonować nas i przyszłych właścicieli szczeniąt. Kiedy ten etap oraz krycie suni mamy już za sobą, przed nami 9 wspaniałych tygodni podczas których mamy możliwość obserwowania wszystkich zmian, które zachodzą zarówno w ciele jak i psychice naszej suni. Postaram się tutaj podzielić z wami wszystkimi spostrzeżeniami, które zaobserwujemy u naszej Chilli. 25 dzień ciąży

Tego dnia po raz pierwszy wykonaliśmy badanie ultrasonograficzne w kierunku potwierdzenia ciąży. Zarówno lekarzowi jak i nam udało się zobaczyć kilka płodów tuż po przyłożeniu głowicy do brzuszka Chilli. W trakcie badania udało się ustalić wielkość embrionów - małe Hiszpanki mają już około 1 cm. Dodatkowo widzieliśmy już bijące serduszka. Na poniższym zdjęciu kolor czerwony wskazuje bijące serce.


W tym okresie u maluszków silnie rozwija się kręgosłup, rdzeń kręgowy oraz oczy i uszy. Obserwując Chilli przez te kilkanaście dni po kryciu zauważyliśmy pierwsze symptomy ciąży. Stała się spokojniejsza, chętniej przebywa w domu i co najbardziej widoczne - ma problemy z jedzeniem. Brak apetytu pojawia się przede wszystkim rano, ale w zasadzie przez cały czas jest bardzo wybredna. Jednego dnia nawet zauważyliśmy u niej mdłości. Zwymiotowała zaraz po powąchaniu karmy. Jak na razie nie widać żadnych zmian w jej wyglądzie.


31 dzień ciąży

Po raz drugi wykonaliśmy USG. Płody rozwijają się prawidłowo. Niestety jeden płód obumarł. W badaniu widzieliśmy, że nie bije mu serduszko. W tym okresie ciąży zamieranie płodów zdarza się dość często i spowodowane jest to różnymi czynnikami. Chilli wciąż wybrzydza przy jedzeniu. Rano w ogóle nie chce nic jeść. Waży tylko o 100 gr więcej od ostatniego pomiaru sprzed tygodnia.


34 dzień ciąży

Chilli wraca apetyt. Je mniejsze porcje, ale 2 razy dziennie. Lubi też podjeść sobie coś pomiędzy porami karmienia. Jej zachowanie też się zmieniło, znowu stała się bardziej zainteresowana zabawą oraz wyjściem na zewnątrz.

37 dzień ciąży

Rozpoczęliśmy 6 tydzień ciąży. Zarodki są całkowicie wykształcone i zaczynają wyglądać jak szczenięta. W tym okresie ustaliła się również płeć. Ryzyko wchłonięcia płodów znacznie zmalało. Teraz szczeniaczki w brzusiu Chilli maja za zadanie tylko rosnąć. Chilli nie ma już żadnego problemu z jedzeniem, wręcz przeciwnie je wszystko i chętnie. Jej brzuszek zaczął się zaokrąglać. 
45 dzień ciąży

Się rośnie :)46 dzień ciąży47 dzień ciąży

Dzisiaj Chilli od samego rana nie miała apetytu i nie chciała nic zjeść, mimo tego że podstawiałyśmy jej różne smakołyki. Zaniepokoiło nas to i oczywiście odwiedziliśmy weta. Oprócz braku apetytu nic innego nas nie zmartwiło - chętnie poszła na spacer i ogólnie czuje się dobrze. Po zrobieniu USG lekarz stwierdził, że jeden z płodów umiejscowił się przy samym żołądku, co prawdopodobnie powoduje że odczuwa mdłości i dlatego nie chce jeść. 55 dzień ciąży

Przed nami ostatni tydzień ciąży. Nasza przyszła mama czuje się znakomicie. Po problemie z apetytem nie ma już śladu. Brzuszek wyraźnie opadł. Gdy Chilli leży na plecach możemy obserwować ruchy maluszków :) 59 dzień ciąży

Dzięki badaniu USG dowiedzieliśmy się, że jelitka maluszków już pracują. Tętna przyjmują wartości średnio 220, a rozmiary główek średnio wynoszą 2.7 cm. Pomiary temperatury zarówno rano i wieczorem wynoszą około 37 stopnia Celsjusza, co w porównaniu do pomiarów dało spadek o około 0.5 stopnia. W godzinach wieczornych Chilli zaczęła dyszeć, wkraczamy w pierwszą fazę porodu. 


60 dzień ciąży

! MAMY SZCZENIĘTA !

O godzinie 13:00 Chilli dostała pierwszych bóli partych. Pół godziny później pierwsza dziewczynka była już na świecie :) Wypieranie szczeniąt trwało około 8 godzin. Mamy 8 dużych maluszków - 5 chłopców i 3 dziewczynki. Dwa ze szczeniąt mają długie ogonki, pozostałe naturalnie krótkie ale o różnej długości. 


From the breeder's diary: Chilli's pregnant

The bitch’s pregnancy is the most fascinating period for a breeder. Starting from the preparation of the bitch for reproduction to the birth of puppies. When choosing a dog for the father of puppies, we spend hours analyzing pedigrees. We are looking for information related to such issues as  the health, life expectancy and exterior of the ancestors. Knowing the advantages and disadvantages of our bitch, we choose a male that will improve the negative features and strengthen the positive ones. It is said that a litter is considered successful when the puppies as adults are more beautiful and healthier than their mother. This is a very difficult task, to do it you need to have a lot of knowledge in the field of genetics and health problems of the breed, as well as a lot of luck. Unfortunately, you have to be aware that despite our efforts, best choices and decisions, something may always go wrong. Creating new lives, we are responsible for them, so everything should be done with great care. For this purpose, a responsible breeder tests his dogs for all possible genetic tests, which in the future will help him in choosing a better partner for his bitch. He also chooses a tested male for his girl. This will help to avoid the selection of a pair that is a carrier of the same disease. Unfortunately, not all diseases are tested for, for this reason it is so important to know the ancestors of a potential mating couple. As breeders, we analyze what features, advantages and disadvantages a given ancestor carries in its descendants. Searching for information, studying pedigrees, analyzing photos and videos of ancestors is a difficult and tedious task, but that's the way of gaining knowledge. The more we put ourselves into this task, the better prepared we will be and the greater the chances that the fruits of our breeding work will satisfy us and the future owners of puppies. When this stage and the mating of the bitch are over, we have 9 wonderful weeks ahead of us, during which we have the opportunity to observe all the changes that take place both in the body and psyche of our girl. Here I will try to share with you all the observations that we will see in our Chilli.


25th day of pregnancy

On that day, for the first time we performed an ultrasound examination to confirm pregnancy. Both the doctor and us were able to see several fetuses just after placing the transducer on Chilli's belly. During the study, it was possible to determine the size of the embryos which are already about 1 cm. In addition, we also saw beating hearts. Here on the photo the beating heart is shown as a red colour.During this period, the spine, spinal cord, eyes and ears develop strongly in babies. Watching Chilli for several days after mating, we noticed the first symptoms of pregnancy. She has become calmer, more willing to stay at home and what is most visible - she has problems with eating. The lack of appetite appears mainly in the morning, but basically all the time she is very picky. One day we even noticed her nausea. She vomited immediately after smelling the food. So far, there are no visible changes in her appearance.31st day of pregnancy

We did the ultrasound for the second time. The fetuses are developing normally.
Unfortunately, one fetus was absorbed. In the examination, we saw that he had no heartbeat. During this period of pregnancy, fetal death is quite common and is caused by various factors. Chilli is still picky about eating. She doesn't want to eat anything in the morning. She weighs only 100 grams more than the last measurement from a week ago.34th day of pregnancy

Chilli's appetite is back. She eats smaller portions, but twice a day. She also likes to eat something between feeding times. Her behavior has also changed, she has become more interested in playing and going outside again.


37th day of pregnancy


Chilli has entered the 6th week of pregnancy. The embryos are fully developed and already look like puppies. Gender was also determined during this period. The risk of fetal absorption decreased. Now the puppies in Chilli's belly are only supposed to grow. Chilli doesn't have problems with the appetite any more, on the contrary, she eats everything willingly. Her belly is slightly bigger.45th day of pregnancy
46th day of pregnancy
47th day of pregnancy


Today, from the morning hours, Chilli had no appetite and didn't want to eat anything, despite the fact that we gave her various food types including her favorite ones. This worried us so we visited the vet. Apart from the lack of appetite, nothing else bothered us - she willingly went for a walk and felt good. After taking an ultrasound, the doctor found that one of the fetuses was located right next to the stomach, which probably made her feel nauseous and therefore didn't want to eat.55th day of pregnancy


The last week of the pregnancy ahead of us. Our future momma feels great. There are no signs of no appetite anymore. The belly has clearly dropped down. When Chilli is lying on her back, we can observe the movements of puppies :)
59th day of pregnancy


According to the ultrasound examination, we found out that the puppies' intestines are already working. Pulse values average 220, and the average size of the heads is 2.7 cm. Temperature measurements both in the morning and in the evening are about 37 degrees Celsius, which compared to the previous measurements gave a decrease of about 0.5 degrees. In the evening Chilli started panting, we are entering the first stage of labor.


60th day of pregnancy


! WE HAVE PUPPIES! At 1:00 p.m. Chilli got her first pains. Half an hour later the first girl was already born :) The labour lasted about 8 hours. We have 8 big babies - 5 boys and 3 girls. Two of the puppies have long tails, the rest are naturally short but of different lengths.

Tagi \ Tags


hiszpański pies dowodny, belagio, hodowla hiszpański pies dowodny, ciąża u suki, zorrazo, Chilli, spanish water dog, spanish water dog kennel, spanish water dog puppies, canine pregnancy, pregnant bitch,