62   Belagio   08-04-2023

LĘK SEPARACYJNY


Separation anxiety


W tym artykule postaram się wyjaśnić czym jest lęk separacyjny i jak sobie z nim radzić. Temat, który poruszam niejednokrotnie był omawiany przez nas z rodzinami, które zakochały się w belażkowym dziecku dlatego wiem, że znajdą się osoby, które zechcą  o tym poczytać. 


Kiedy mówimy o lęku separacyjnym?

Piesek, który przebywa sam w domu może czuć niepokój. Najczęściej wtedy krąży po domu, piszczy, szczeka, wyje, zdarza się  że się ślini, trzęsie, załatwia swoje potrzeby fizjologiczne w domu, gryzie i niszczy przedmioty. Zachowania te pojawiają się gdy właściciel wychodzi, lub nawet podczas wcześniejszych czynności, które piesek kojarzy z wyjściem swojego opiekuna. Większość piesków radzi sobie zupełnie dobrze z przebywaniem samemu w domu, ale zdarzają się osobniki dla których taka sytuacja jest problemem i odczuwają ogromny niepokój aż do powrotu właściciela. 


Prawdopodobne przyczyny

Niestety trudno jest ustalić przyczynę lęku separacyjnego. Możemy tylko podejrzewać, że jedną z przyczyn mogą być genetyczne predyspozycje do rozwijania poczucia niepewności. Jest to cecha indywidualna dlatego każde szczenię z miotu może  reagować inaczej na rozłąkę z właścicielem. Inną przyczyną może być za szybkie odseparowanie szczeniaka od matki i rodzeństwa lub porzucenie.  Łatwo sobie wyobrazić, że pies, który raz został opuszczony, może postrzegać pozostawienie go samego w domu jako ponowne porzucenie. Jeszcze inną przyczyną może być brak socjalizacji w hodowli, dlatego ważne jest, aby wybrać hodowlę godną zaufania, w której szczeniaki odchowywane są z troską i miłością w domu.  Zdarza się również, że problem ten pojawia się po zmianie domu i stworzył go sam właściciel. Gdy pojawia się nowy osesek, często właściciel bierze urlop, aby szczenię się przyzwyczaiło do nowego miejsca i ludzi. Podczas tych pierwszych dni, cała rodzina poświęca dużo czasu i uwagi maluszkowi. Później, kiedy wszyscy z rodziny wracają do pracy i swoich zajęć a szczeniak jest pozostawiony sam sobie może narodzić się problem z separacją. Czasami  również u psa prawidłowo wprowadzonego w życie rodziny, dobrze zsocjalizowanego i genetycznie stabilnego może rozwinąć się problem separacyjny w wyniku traumatycznego incydentu.


W jaki sposób pomóc naszemu psu?

Oto kilka wskazówek, które warto wypróbować:

 • od pierwszych dni szczeniaka z nową rodziną powinien on być pozostawiony w domu na bardzo krótki czas, który stopniowo trzeba wydłużać, tak by zwierzak miał szansę przyzwyczaić się do separacji i nauczyć się, że nie oznacza ona porzucenia,

 • przed zostawieniem pieska samego należałoby z nim pójść na spacer, który pozwoli mu zaspokoić potrzeby fizjologiczne, odpręży go i wprawi w pozytywny nastrój, 

 • dobrym pomysłem jest też pozostawienie psu włączonego telewizora lub radia, gdy zostaje sam w domu pod warunkiem, że w domu często oglądamy telewizję czy słuchamy radia i piesek jest do tych dźwięków przyzwyczajony, 

 • pieska można również zająć dając mu do zabawy nową zabawkę lub napakowanego ulubioną karmą konga, 

 • jeżeli nasz pupil ma skłonność do niszczenia rzeczy lub miewa wpadki związane z załatwianiem się w domu, gdy jest sam, powinien zostać w zamkniętym pomieszczeniu. Należy wybrać miejsce zamknięte, lecz wystarczająco duże dla poczucia komfortu psa. Najlepszym do tego pomieszczeniem jest sypialnia, ponieważ wokół czuć zapach właściciela oraz to miejsce kojarzy mu się z odprężeniem, 

 • jeżeli piesek cierpi ponieważ został sam w domu a nie z tęsknoty za swoim ukochanym właścicielem, towarzystwo drugiego psiaka może mu pomóc.Zanim jednak zdecydujemy się kupić kolejne zwierze, warto sprawdzić, czy aby ten pomysł faktycznie się sprawdzi i przyniesie oczekiwany rezultat,

 • w przypadku bardzo nasilonego problemu, pod nadzorem lekarza weterynarii można podać psiakowi leki przeciwlękowe lub przeciwdepresyjne,

 • jeżeli wyczerpią się nam pomysły w jaki sposób pomóc naszemu psu warto poradzić się behawiorysty, który po wnikliwej obserwacji psiaka i rozmowie z właścicielem zapewne podpowie, co jeszcze można zrobić.


  Podsumowując lęk separacyjny jest problemem, który może występować o różnym nasileniu i dotyka zarówno psiaka jak i jego właściciela. Ważne, aby znaleźć odpowiednią metodę, cierpliwie i konsekwentnie ją stosować, a nasze działania pozwolą pokonać wszystkie lęki naszego oseska.

Separation anxiety

In this article I will try to explain what separation anxiety is and how to deal with it. The topic I am discussing has been discussed many times with families who fell in love with a puppy from our kennel, so I know that there are people who will be willing to read about this issue.


When do we talk about separation anxiety?

A dog that is left alone at home may feel anxious. Most often, it  wanders around the house, squeaks, barks, howls, sometimes salivates, shakes, pees at home, bites and destroys objects. These behaviors appear when the owner leaves, or even during previous activities that the dog associates with his owner leaving. Most dogs cope perfectly well with being left alone at home, but there are individuals for whom this situation is a problem and they feel extremely anxious until the owner returns.


Probably causes

Unfortunately, it is difficult to determine the cause of separation anxiety. We can only suspect that one of the causes may be a genetic predisposition to develop a sense of uncertainty. This is an individual feature, so each puppy from the litter may react differently to separation from its owner. Another cause may be that the puppy is separated from its mother and siblings too quickly or abandoned. It's easy to imagine that a dog that has been abandoned once might perceive being left home alone as being abandoned again. Yet another reason may be the lack of socialization in the kennel, so it is important to choose a trustworthy kennel where puppies are raised with care and love at home. Sometimes it happens because the owner himself created it. When a new puppy appears, the owner often takes a vacation to let the puppy get used to the new place and people. During these first days, the whole family devotes a lot of time and attention to the baby. Later, when everyone in the family returns to work and their activities and the puppy is left to its own devices, separation problems may arise. Sometimes, a dog that has been properly introduced into the life of the family, is well socialized and is genetically stable, may develop separation problems as a result of a traumatic incident.


How to help our dog?

Here are some tips worth trying:

 • from the first days of the puppy with its new family, it should be left at home for a very short time, which should be gradually extended so that the pet has a chance to get used to separation and learn that it does not mean abandonment,
 • before leaving the dog alone, you should go for a walk with it, which will allow it to meet its physiological needs, relax it and put it in a positive mood,
 • it is also a good idea to leave the TV or radio on when your dog is left alone at home, provided that we often watch TV or listen to the radio at home and the dog is used to these sounds,
 • you can also keep your dog occupied by giving him a new toy to play with or a Kong full of his favorite food,
 • if our pet has a tendency to destroy things or is peeing at home when he is alone, he should stay in a closed room. You should choose a closed place, but large enough for the dog's comfort. The best room for this is the bedroom because the owner's scent can be felt around him and he associates this place with relaxation,
 • if the dog is suffering because he is left alone at home and not because he misses his beloved owner, the company of another dog can help him. However, before we decide to buy another animal, it is worth checking whether this idea will actually work and bring the expected result,
 • in case of a very severe problem, under the supervision of a veterinarian, the dog can be given anti-anxiety or antidepressant drugs,
 • if we run out of ideas on how to help our dog, it is worth consulting a behaviorist who, after carefully observing the dog and talking to the owner, will probably suggest what else can be done.


Tagi \ Tags


SWD, BELAGIO, ZORRAZO, CHILLI, FELA, HISZPAŃSKI PIES DOWODNY, SPANISH WATER DOG, HISZPAŃSKI PIES DOWODNY HODOWLA, PERRO DE AGUA, LĘK SEPARACYJNY U SZCZENIĄT, SEPARATION ANXIETY