105   Belagio   07-04-2024

JAKIE BADANIA POWINNI MIEĆ RODZICE TWOJEGO PRZYSZŁEGO HISZPANKA


What medical records parents of your future SDW should have


Będąc osobą, która decyduje się na zakup Hiszpańskiego psa dowodnego ważne jest być świadomym chorób, które występują w tej rasie. 

Będąc na etapie poszukiwania hodowli, należy zwróć szczególną uwagę na to, aby potencjalni rodzice twojego wymarzonego szczeniaka mieli wykonany komplet badań zdrowotnych. 

A na owy komplet badań składają się:


HD, ED Wynik badania na dysplazję stawów biodrowych oraz łokciowych

Jak już wyżej wspomniano, Hiszpańskie psy dowodne nie mają żadnych wytycznych zdrowotnych wyznaczonych przez ZKwP. W związku z tym, to w kwestii hodowcy leży decyzja o przeznaczeniu konkretnego psa do rozrodu. Natomiast w twojej kwestii leży decyzja, z jakiego skojarzenia zdecydujesz się zakupić szczeniaka. 

Tematyka związana z dysplazją to tak naprawdę temat rzeka - można go wałkować, wałkować i zawsze jeszcze pozostaje coś do powiedzenia. Ważne jest to żeby wiedzieć, że dysplazja stawów jest uwarunkowana wieloczynnikowo. Więcej o dysplazji w naszym artykule "O dysplazji czyli genetyka ilościowa". Z etycznego punktu widzenia nie powinno się rozmnażać psów ze stwierdzoną dysplazją, któregoś ze stawów. ZKwP w wielu rasach stawia granicę - nie można przeznaczyć do rozrodu psa z dysplazją stawów biodrowych w stopniu większym niż HD-C, a więc lekkim. 


Dlatego też nasza rada jest następująca: zwróć uwagę aby potencjalni rodzice twojego szczeniaka posiadali badania na dysplazję stawów zarówno biodrowych jak i łokciowych z wynikami: 

HD-A stawy biodrowe normalne, wolne od dysplazji

HD-B stawy biodrowe prawie normalne, wolne od dysplazji

HD-C dysplazja nieznaczna, lekka

oraz 

ED-0 stawy łokciowe normalne, wolne od dysplazji

ED-1 lekka dysplazja łokciowa,

przy czym jeśli oboje z rodziców posiadają wyniki HD-C lub ED-1 (a więc dysplazja biodrowa lub łokciowa w stopniu lekkim) lepiej dobrze rozważ swoją decyzję o zakupie szczeniaka z takiego połączenia, bo ryzyko wystąpienia problemów ze stawami u twojego szczeniaka będzie zwiększone.


Należy zwrócić także uwagę na pozostałe możliwe wyniki HD i ED. Są to:

HD-D dysplazja stawów biodrowych umiarkowana, średnia

HD-E dysplazja stawów biodrowych ciężka

oraz

ED-2 dysplazja stawów łokciowych średniego stopnia

ED-3 dysplazja stawów łokciowych dużego stopnia

Psy z takimi wynikami badań nie powinny być przeznaczone do rozrodu. 


Badanie oczu z certyfikatem ECVO lub ESSVO oraz gonioskopia

Choroby oczu to jeden z poważniejszych problemów zdrowotnych w rasie, dlatego bardzo ważne jest aby rodzice naszego szczeniaka mieli te oczy przebadane. 

Obecnie lekarze uprawnieni do przeprowadzania badań z certyfikatem ECVO lub ESSVO odchodzą od klasyfikacji Oczy: czyste, ponieważ badanie to jest kompleksowe i nawet jeśli wychwycona zostanie jakaś usterka czy odejście od normy to jest to w kwestii lekarza aby wyjaśnił hodowcy czy psa z takim uchybieniem można rozmnażać czy nie. Jeśli hodowca dostanie zielone światło, ważne aby na przyszłego partnera wybrać psa, który tego uchybienia nie posiada. 

Kolejnym ważnym badaniem oczu jest gonioskopia, która z racji jej ważności została specjalnie wyróżniona jako dodatkowe badanie oczu. Dzięki gonioskopii możemy wychwycić goniodysplazję (deformacja gałki ocznej, która może prowadzić do utrzymania niewłaściwego ciśnienia w oku) oraz jaskrę, która może doprowadzić nawet do ślepoty. Niestety nie wszyscy hodowcy wykonują to badanie, a wyżej wymienione choroby są problemem, który występuje w rasie. Co więcej, zarówno goniodysplazja jak i jaskra są chorobami dziedzicznymi i psy, które mają którąs z tych chorób stwierdzoną nie powinny być używane do dalszej reprodukcji. 


Badania na choroby genetyczne przypisane rasie, dziedziczone autosomalnie recesywnie (sposobem mendlowskim)

To znaczy, że sposób dziedziczenia tych chorób jest gładki i przyjemny i jedyne na co musimy zwrócić szczególną uwagę to to, aby przynajmniej jeden z rodziców miał wynik “czysty” na poniższe choroby i mamy pewność że moje szczenię na tą chorobę nie zachoruje.

Laboklin (jedno z najpopularniejszych laboratoriów diagnostycznych) proponuje pakiet badań dla Hiszpańskich psów dowodnych, w skład którego wchodzą:

  • prcd-PRA (Postępujący zanik siatkówki) 

  • eo-PRA (Postępujący zanik siatkówki o wczesnym początku; z ang. early onset)

  • DM (Mielopatia zwyrodnieniowa)

  • CHG (Wrodzona niedoczynność tarczycy z wolem)

  • NAD (Dystrofia neuroaksonalna)


Badania na choroby genetyczne zamykają naszą osobistą listę badań, jakim powinien być poddany każdy Hiszpan przeznaczony do reprodukcji. Mamy nadzieję, że ten krótki artykuł choć trochę przybliżył kwestie związaną z problemami zdrowotnymi rasy. Dodatkowo dziwne skróty, które widoczne są na zapowiedziach miotów, powinny być już teraz bardziej zrozumiałe i jasne. Pisząc ten artykuł chciałam zaznajomić was z najbardziej powszechnymi chorobami, które nękają rasę, zwrócić waszą uwagę na to jakie badania posiadają przyszli rodzice wymarzonego szczeniaka oraz podkreślić ważność wykonywanych przez hodowców badań. 

As a person who decides to buy a Spanish Water Dog, it is important to be aware of the diseases that occur in this breed.

While looking for a breeder whom we want to buy a puppy from, you should pay special attention to ensure that the potential parents of your dream puppy have undergone a complete health examination.

This set of tests includes:

HD, ED test results for hip and elbow dysplasia

Spanish Water Dogs do not have any health guidelines set by the Polish Kennel Club. Therefore, it is up to the breeder to decide whether to designate a specific dog for breeding. However, it is up to you to decide which parents you will choose to buy a puppy from.

The topic of dysplasia is actually a huge topic - it can be discussed and discussed and there is always something left to say. It is important to know that joint dysplasia is caused by many factors. More about dysplasia you can read in our article "Dysplasia the quantitative genetics” on this blog. From an ethical point of view, dogs with diagnosed dysplasia of any of the joints should not be bred. In many breeds, ZKwP sets a limit - a dog with hip dysplasia greater than HD-C, i.e. mild, cannot be used for breeding.

Therefore, our advice is as follows: make sure that the potential parents of your puppy have been tested for dysplasia of both hip and elbow joints with the results:


HD-A normal hip joints, free from dysplasia,

HD-B hip joints almost normal, free from dysplasia, HD-C, mild dysplasia, and ED-0 elbow joints normal, free from dysplasia, ED-1 mild elbow dysplasia,


however, if both parents have HD-C or ED-1 results (i.e. mild hip or elbow dysplasia), you better carefully consider your decision to buy a puppy from such a combination, because the risk of joint problems in your puppy will be increased.


You should also pay attention to the other possible outcomes of HD and ED. These are:

HD-D moderate hip dysplasia, HD-E severe hip dysplasia, and ED-2 moderate elbow dysplasia, ED-3 high degree elbow dysplasia,

Dogs with such test results should not be intended for breeding.


ECVO or ESSVO certified eye examination and gonioscopy

Eye diseases are one of the most serious health problems in the breed, so it is very important that the parents of our puppy have their eyes examined.Currently, doctors authorized to carry out tests with an ECVO or ESSVO certificate do not want to state Eyes: clear, because this test is comprehensive and even if any defect or departure from the norm is detected, the doctor is obliged to explain to the breeder whether a dog with such a defect can be bred or not. If the breeder gets the green light, it is important to choose a dog that does not have this deficiency as a future partner. 

Another important eye examination is gonioscopy, which, due to its importance, has been specially distinguished as an additional eye examination. Thanks to gonioscopy, we can detect goniodysplasia (deformation of the eyeball, which may lead to maintaining inappropriate pressure in the eye) and glaucoma, which may even lead to blindness. Unfortunately, not all breeders perform this test, and the above-mentioned diseases are a problem that occurs in the breed. Moreover, both goniodysplasia and glaucoma are hereditary diseases and dogs that have either of these diseases should not be used for further reproduction.


Tests for genetic diseases attributed to race, inherited autosomal recessively (Mendelian method) This means that the method of inheritance of these diseases is clear and simple and the only thing we need to pay attention to is that at least one of the parents has a "clear" result for the following diseases and we are sure that my puppy will not suffer from this disease. 

Laboklin (one of the most popular diagnostic laboratories) offers a test package for Spanish water dogs, which includes:

prcd-PRA (Progressive Retinal Atrophy) eo-PRA (early onset progressive retinal atrophy) DM (Degenerative Myelopathy) CHG (Congenital hypothyroidism with goiter) NAD (Neuroaxonal Dystrophy)

Tests for genetic diseases complete our personal list of tests that every Spaniard intended for reproduction should be subjected to. We hope that this short article has shed some light on the breed's health problems. Additionally, strange abbreviations that are visible in litter announcements should now be more understandable and clear. By writing this article, I wanted to familiarize you with the most common diseases that plague the breed, draw your attention to what tests the future parents of your dream puppy have and emphasize the importance of the tests performed by breeders.Tagi \ Tags


Hiszpański pies dowodny, Spanish water dog, Spanish water dog puppies, Hiszpański pies dowodny szczenięta, Hiszpański pies dowodny hodowla, Belagio, Zorrazo, Hiszpanski pies dowodny, hiszpanski pies dowodny hodowla, spanish water dog kennel