149   Belagio   09-04-2024

OGONKOWY ZAWRÓT GŁOWY


Tail confusion


Ogonkowy zawrót głowy - czyli jak to jest z tymi ogonkami u Hiszpanków


Ogon długi, ogon krótki, ogon półdługi albo jego całkowity brak - charakterystyczną cechą u Hiszpańskich psów dowodnych jest duża różnorodność w kwestii długości ogona. Do tego dodać można jeszcze rozmaite sposoby jego noszenia i otrzymujemy ogromny misz-masz! A w rzeczywistości jednego, jedynego, niepowtarzalnego Hiszpanka!


 Ogon długi czy krótki

To pytanie nad którym zastanawia się prawie każdy nabywca przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnego szczeniaka. Z punktu widzenia nauki wyróżniamy właśnie dwa rodzaje długości ogonów u Hiszpana -naturalnie krótki ogon (ang. natural bob tail NBT) oraz długi ogon. Za długość ogona odpowiada gen krótkiego ogona (ang brachury, stampy tail). Jeżeli jeden lub oboje rodziców miotu, z którego chcemy zakupić szczeniaka posiadają naturalnie krótkie ogony istnieje mniejsza lub większa szansa, na to że u części szczeniąt w miocie taka cecha również wystąpi.  No właśnie, dziedziczenie. Ale co i jak? A raczej co z czym?
Istnieją trzy możliwości, a raczej trzy różne kombinacje rodziców szczeniąt, biorąc pod uwagę cechę, jaką jest długość ogonka.  
1. Oboje rodziców posiadają długie ogonki -  w takiej kombinacji 100% rodzeństwa również będzie miało długie ogonki.
2. Jeden z rodziców posiada długi ogon, a drugi krótki - 50% potomstwa urodzi się z długim i 50% z krótkim (ale to tylko statystycznie).
3. Oboje z rodziców posiada krótkie ogonki - 50% krótkich ogonków, 25% długich i kolejne 25% to homozygoty dominujące w kwestii genu krótkiego ogona, czyli płody, które zostają wchłonięte podczas ciąży. Dlatego też szacuje się, że takie mioty są mniej liczne od innych, czego jednak nie potwierdzają badania longitudinalne przeprowadzone w norweskich hodowlach rasy Welsh Corgi Pembroke, która posiada ten sam gen krótkiego ogona jak Hiszpanki. 
Ogon krótki może mieć dowolnie długą krótkość, jakkolwiek by to nie zabrzmiało 😆 Czasem może być trudno ocenić czy ogon jest krótki, czy długi dlatego zainteresowani mogą w każdej chwili zrobić badanie genetyczne, by określić naturalną długość ogonka. Wyniki Brachyury N/N  będzie wskazywał na genetycznie długi ogon, a wynik N/ST informuje o naturalnie krótkim ogonie. Zaznaczę tylko, że ogon może być kopiowany (mechanicznie skracany). W Polsce kopiowanie jest zabronione od 1. 01. 2012 roku. Jeżeli decydujesz się na zakup szczeniaka za granicą sprawdź regulacje prawne danego kraju dotyczącą kopiowania ogonów. Jeżeli twój przyszły szczeniak będzie pochodził z kraju w którym kopiowanie jest legalne, jego ogon może być skrócony w sposób mechaniczny. 


Plusy i minusy krótkich i długich ogonków

No dobrze, część z genetyki i dziedziczenia mamy ogarnięte. To teraz troszkę o plusach i minusach takiego a takiego ogonka 🙂 Osobiście jestem osobą, która nie ma preferencji co do długości ogona. Nie ma tak, że lubię tylko długie lub tylko krótkie. Podobają mi się nawet takie bardzo krótkie. Z tego co zauważyłam w Polsce  raczej preferuje się długie ogonki. 
Jako jeden z największych plusów krótkich ogonków (poza tym ,że tyłeczki Hiszpanków z króciutkimi ogonkami wyglądają nieziemsko) jest zdecydowanie to, że merdając swoim kikutkiem nie zwalą nam kawy z ławy lub inne przedmioty jakie trzymamy na stolikach 😂 Może się to wydawać śmieszne, ale proszę mi wierzyć, że nie jest fajnie pić kawę i trzymać ją cały czas w dłoni. Błędne jest również przekonanie, że pies z krótkim ogonkiem nie ma czym pomachać - uwierzcie mi,  jeżeli posiada nawet małego kikutka  to będzie nim merdał jak szalony 😆 Z kolei niektóre osoby uważają, że psy z długimi ogonkami w wyraźniejszy sposób ukazują swoje emocje - nie tylko te pozytywne, ale również te negatywne.
Koniec końców o wyborze szczeniaka z długim ogonkiem albo jego brakiem decyduje w dużej mierze kwestia gustu nabywcy. Myślę jednak, że kupując szczeniaka powinniśmy zdecydowanie bardziej skupić się na charakterze i jego indywidualnych cechach. Najważniejsze jest to, aby zwierzę pasowało do ciebie jako osoby oraz do stylu życia jaki prowadzisz i w tym dobry hodowca na pewno ci pomoże. Długość ogona to cecha drugorzędna, albo jeszcze dalsza.Tail confusion - how it is with a tail in SWDs


A long tail, a short tail, a semi-long tail or no tail at all - a characteristic feature of SWDs is a great variety in terms of a tail length. To this issue you can add various ways of carrying it and you get a huge mish-mash! And in fact one, unique SWD!


Long or short tail

This is a question that almost each future owner wonders about before deciding on a particular puppy. From the point of view of science, there are two types of the length of tail in SWDs: a natural short tail (NBT) and a long tail. A stumpy tail gene is responsible for the length of the tail. If one or both parents of the puppies have naturally born short tails, there is a greater or lesser chance that some puppies will also be born with short tails. 
Exactly, inheritance matters. But how?
There are three possibilities or rather  three different combinations of the results depending on the natural length of tails of the parents. 
1. Both parents have natural long tails - in this case 100% of the offsprings will also have long tails.
2. One of the parents has a short tail and the other one one has a long tail - 50% of the offsprings will be born with short tails and the other 50% with long tails (statistically).
3. Both parents have short tails - 50% of short tailed puppies, 25% of long tailed ones and 25% of short tailed homozygotes, i.e, fetuses that are absorbed during the pregnancy. Therefore, it is estimated that such litters are less numerous than others. However, it is not conducted in Norwegian kennels of the Welsh Corgi Pembroke breed, which has the same short tail gene as SWDs have.
If it comes to a short tail, it may have any length of shortness. Sometimess it may be confussed  to state if the tail is short or long. Fortunately there is a genetic test, so those who are interested can do it at any time and check the natural length of the tail. 
A Brachyury N/N result indicates a genetically long tail and N/ST result indicates a naturally short tail. I emphasize that I am talking about  naturally length of tails here. In some countries there is still allowed to copy dog's ears and  tails. Fortunately in Poland it is forbidden since 2012. If you decide to buy a puppy abroad, check the country's regulations regarding tail docking. If your future puppy comes from the coutry where docking is legal, its tail can be shortened on purpose. So, the puppy is born with a naturally long tail but has a short tail. Remember that this puppy can't be shown during the Dog Shows in Poland and some other countries. 


Pros and cons 

Ok, I have explained a little bit of genetics and inheritance issues. So, it is time to discuss the pros and cons of  the length of tail. Personally I don't have a specific tail preference. It is not that I only like long or short tails. But I have noticed that in Poland people prefer dogs with long tails. In my opinion one of the biggest pluses of short tails is definately that dogs don't spill the coffee or other things on the table while wagging their tails 😆 It is wrong to believe that a dog with a short tail has nothing to wag. On the contrary, if it has even a small stump  it will wag it in a crazy way. Some people also believe that  dogs with long tails can show their emotions, the positive as well as the negatives ones in a clierlier way.
To sum up, the choice of a puppy with or without a tail is largely determined by the buyer's taste. However, in my opinion if it comes to choosing a puppy, we should definately pay more attention to its personality and indyvidual traits. The most important is that the puppy suits you as a person and the lifestyle you lead. The length of a tail is a secondary or even further issue. 


Tagi \ Tags